• ALGEMENE VOORWAARDEN

   

  Ondernemingsgegevens

  Deze website en de webshop zijn eigendom van Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw:

  Adres: Hombeeksesteenweg 262, 2800 mechelen
  E-mail: info@vrijbroek.be
  Ondernemingsnummer: 0440.958.634
  Rekeningnummer: BE34 7360 7624 4690

   

   

  Artikel 1: Algemene bepalingen

  Deze website en webshop van Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw, een vzw met zetel te Hombeeksesteenweg 262 2800 Mechelen, biedt haar klaren de mogelijkheid om de producten en diensten uit haar webwinkel online aan te kopen.

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u (“Klant”) zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) alsook de gebruiksvoorwaarden van deze website.

  Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vrijbroek Hockey Club mechelen moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vrijbroek Hockey Club Mechelen aanvaard zijn.

  De afbeeldingen in onze webshop zijn louter indicatief.  Het werkelijke product kan afwijken van de getoonde afbeelding. Het is echter wel onze betrachting om steeds een afbeelding van het effectieve product te voorzien.

   

  Artikel 2: Prijs

  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

   

  Artikel 3: Betalingen

  Bestellingen via de webshop van Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw werken volgens het principe van ‘Bestelling met betalingsverplichting’.  Eenmaal u op de betaalknop duwt gaat u ook de verplichting aan de betaling uit te voeren. 

  De Klant verbind zich er toe de verschuldigde bedragen zo snel mogelijk te voldoen, echter binnen een termijn van 14 dagen na het plaatsen van zijn bestelling indien hij kiest voor een SEPA-overschrijving.

  Voor het verwerken van de online betalingen maakt Vrijbroek Hockey Club Mechelen gebruik van Mollie.com.  Mollie.com staat garant voor beveiligde betalingen en bescherming van de persoonsgegevens zoals bepaalde door de nationale en Europese wetgevingen. 

   

  Artikel 4: Leveringsvoorwaarden

  Vrijbroek Hockey Club Mechelen richt zich voornamelijk voor de verkoop van zijn producten en diensten binnen het werkingsgebied van de vereniging wat niet uitsluit dat bepaalde producten in geheel België en de Europese Unie kunnen besteld worden.

  Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Vrijbroek Hockey Club Mechelen hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor ophaling of verzending.

  Eenmaal je pakket klaar voor verzending wordt je bestelling overgedragen aan bpost.  Voor binnenlandse pakketten streeft bpost deze de volgende werkdag af te leveren. Voor de buurlanden hanteren zij een levertermijn van twee tot vier dagen.  Vrijbroek Hockey Club Mechelen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen van de bezorger.  Wettelijk zijn wij wel verplicht u het product binnen de 30 dagen te bezorgen, zoniet kan u de bestelling annuleren.  Leveringen buiten de Europese Unie zijn voorlopig niet mogelijk.

  Verzendkosten zijn ten laste van de Klant en worden en worden automatisch berekend tijdens het afronden van je bestelling en toegevoegd aan het winkelmandje.  De Klant heeft op deze manier een duidelijk zicht hoe de totaalprijs tot stand komt. 

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Vrijbroek Hockey Club Mechelen, echter niet later dan 7 dagen na het afleveren van het product.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment Klant, of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

  Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als deze vervoerder door de Klant werd gekozen en dit niet de keuze was van Vrijbroek Hockey Club Mechelen.

   

  Artikel 5: Herroepingsrecht

  De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw, Hombeeksesteenweg 262 2800 Mechelen, info@vrijbroek.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De FOD Economie stelt een modelformulier voor herroeping ter beschikking.

  Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Vrijbroek Hockey Club Mechelen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw, Hombeeksesteenweg 262 2800 Mechelen.

  Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Vrijbroek Hockey Club Mechelen zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, documentatie en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Vrijbroek Hockey Club Mechelen alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat  Vrijbroek Hockey Club Mechelen op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vrijbroek Hockey Club Mechelen wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Vrijbroek Hockey Club Mechelen geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

   

  Artikel 6: Garantie

  Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs of factuur kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Vrijbroek Hockey Club Mechelen en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Vrijbroek Hockey Club Mechelen.

   Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Vrijbroek Hockey Club Mechelen zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

   

  Artikel 7: Intellectuele Eigendomsrechten

  De inhoud van deze site en de verkochte producten, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw of rechthoudende derden.

   

  Artikel 8 : Privacy

  Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling.

  Voor verdere info over ons privacy beleid verwijzen wij naar de volledige privacy verklaring van Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw.

   

  Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Vrijbroek Hockey Club Mechelen vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

   

  Artikel 10: Bewijs

  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

   

  Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.