VHCM gedragscode


Algemeen
Om het zowel op als naast het VrijbroekHc  terrein ordentelijk te laten verlopen werd deze VHCM gedragscode opgemaakt. Niet zomaar enkele regeltjes maar een leidraad om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Deze gedragscode is van toepassing op alle spelers, ouders, trainers, afgevaardigden, medewerkers en supporters van VrijbroekHc.
Hiermee geven we aan dat Hockey binnen VrijbroekHc  een fantastisch middel is om mensen waarden en normen mee te geven en dit alles in combinatie met het enthousiasme, de ontspanning en het plezier.

VrijbroekHc  beoogt met het opstellen van deze VHCM gedragscode en bijhorende regels een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familieclub gedraagt.
De rode draad die door deze gedragscode loopt is: sportiviteit, respect en familiegevoel.
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers – iedereen heeft het recht om geen kampioen te spelen
• Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
• Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
• Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

 

 

Het Vhcm trainerscharter:

VrijbroekHc  wenst via dit trainerscharter de sociale en sportieve functie van de club te onderstrepen. Daarom werden er acht pedagogische principes uitgetekend. De club verwacht dat de opleiders, trainers, begeleiders en medewerkers de hieronder vermelde stellingen dan ook respecteren.

–       Kijk erop toe dat de kinderen steeds in hockey oufit op training zijn (scheenbeschermers, mondstuk, hockeyschoenen en trainingskledij).

–       Wees zelfs steeds minstens 10 minuten voor je training aanwezig zodat je de training kan klaarzetten.

–       Zorg ervoor dat je je trainingen op papier hebt staan zodat deze ingezameld en geëvalueerd kunnen worden.
Zorg dat je volledig voorbereidt bent, dat maakt het leuker voor jezelf en voor de kinderen.

–       Wees zelf steeds positief en enthousiast.

1. Ontwikkelen van sociale en opvoedkundige waarden, als fundament voor het verbeteren van de algemene en specifieke hockeyvaardigheden.

● Hockeyspel als middel, opvoeding als doel.
● Respect hebben voor bestuur, medewerkers, ouders, supporters, scheidsrechter,
tegenstrevers. Betrek de ouders in het totaalgebeuren (participatie).
● Maak duidelijke afspraken (coaching, ploegopstelling) en bespreek de opvoedkundige
waarden in het hockey. Een goede communicatie vermijdt veel problemen.
Voorbeeld: ouders mogen en moeten supporteren, maar de trainer is “COACH”. De eerste
training is er misschien wel één voor de ouders.

2. Wees EERLIJK en CONSEQUENT.

● Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.
● Als volwassenen het goede voorbeeld niet geven, wat mogen we dan verwachten van
onze kinderen?
● Vermijd het ROEPEN en TIEREN naar de scheidsrechter, tegenstander, collega-trainer.
Kinderen nemen deze houding SNEL over.
● Geef als trainer of begeleider steeds het voorbeeld: een verzorgd taalgebruik, aandacht
voor hygiëne,
● Beleefdheid, hand geven, met twee woorden spreken .
● Orde, tucht, discipline. zijn fundamenten voor de attitudevorming

3. Er zijn GEEN belangrijke wedstrijden of trainingen, er zijn ALLEEN belangrijke kinderen.

● Gekwetste en/of zieke spelers horen NIET te spelen.
●”NIET TRAINEN” kan soms de BESTE training zijn.
● Studies primeren. Een training omwille van studies overslaan kan GEEN SANCTIE tot
gevolg hebben.

4. Laat kinderen hockey “SPELEN.”

Vaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier in overeenstemming met het
niveau en de belevingswereld v/h kind.
● Een oefening, organisatievorm die niet lukt of vlot, is NIET de schuld van de spelers, maar
veelal een FOUTE keuze van de trainer.
● Kinderen zijn geen minivolwassenen.

5. Elk lid van het team is even belangrijk, krijgt evenveel aandacht en mag evenveel spelen.

● Laat kinderen nooit een volle wedstrijd op de bank zitten.
● Ook de minder goede speler(s) starten graag eens de wedstrijd.
● Elk kind wil wel eens kapitein van de ploeg zijn of een volledige wedstrijd spelen.
● Houd rekening met de biologische leeftijd van de kinderen. Groot en sterk mag niet het
enige criterium zijn om spelers te evalueren.
● Sociale rol van onze club is niet ONBELANGRIJK.
● Anticipeer op mogelijk PEST-gedrag bij kinderen.

6. Creëer een positieve sfeer. Straal als trainer of coach positivisme en enthousiasme uit.

De wederzijdse voldoening en het leerrendement zal groter zijn.
● Geen enkele speler wordt beter met NEGATIEVE kritiek alleen.
● Er is nog nooit iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje.
● Kinderen mogen en moeten fouten maken. Het zijn de beste leermomenten.

7. “FUN” in het hockeyspel, is de basis van een gerichte “FORMATION”.

● Zonder FUN geen FORMATION.
● Kinderen komen naar het hockey omdat ze het LEUK vinden.
● Na de training moet het kind al verlangen naar de volgende training.
● Zonder FUN: een vlugge en grotere DROP-OUT. (Kinderen opteren zeer vlug
voor andere hobby of sport als ze het niet meer leuk vinden).

8. Winnen is “belangrijk” maar NOOIT ten koste van één van de vorige 7 pedagogische principes.

● Leren winnen, maar kunnen verliezen.
● CHAMPIONITIS is een erge ziekte in het vormingsproces. Hockey hoort voor iedereen leuk te zijn, ook voor de tegenstander.
Sta je met bv 5-0 voor, zoek dan oplossingen om de wedstrijd leuker te maken.
Geef bv de instructie dat er eerst 5 passen gegeven moet worden vooraleer de goal gemaakt kan worden.
Op die manier draait het niet alleen om winnen maar krijgen de kinderen een extra opdracht/training tijdens de wedstrijd.

 

 

Bestuur

• Wees een voorbeeld voor anderen in woord, gedrag en gebaar.
• Draag de gedragscodes uit onder toeschouwers, trainers, afgevaardigden, spelers,
scheidsrechters en ouders.
• Maak ze bewust van hun invloed op en verantwoordelijkheid voor de sfeer binnen de club en
‘fairplay’ in sport en spel.

Eigen scheidsrechters

• Ken de regels, en pas deze toe!
• Pas de regels aan, wanneer het niveau van de spelers daarom vraagt, en communiceer dit
met de trainers van de teams.
• Gebruik het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel
niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
• Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
• Geef daar, waar het verdiend is, beide teams een compliment voor hun goede en/of hun
sportieve spel.
• Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
• Beoordeel opzettelijk en goed geplande overtredingen als onsportief gedrag, waardoor het
respect voor eerlijk spel gehandhaafd blijft.

Toeschouwers

• Denk eraan dat de spelers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde
sportbeoefening. De spelers doen dit niet voor uw vermaak en kunnen dus niet gezien
worden als profsporters!
• Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en aanhangers of toeschouwers van de tegenpartij.
• Geef positieve feedback bij goed spel van zowel uw eigen team als dat van de bezoekers.
• Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
• Maak spelers niet belachelijk en scheld hen niet uit, als er een fout wordt gemaakt gedurende
een wedstrijd.
• Veroordeel elk gebruik van geweld.
• Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
• Moedig spelers altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
• Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is – goed voorbeeld doet volgen!
• Laat de trainers en de coachen hun werk doen, aanmoedigen is goed, maar geef geen instructies die tegenstrijdig zijn moet die van de trainers of coaches. Blijf ook steeds op het gedeelde die bestemd is voor de supporters.

 

 

Regels mbt. infrastructuur zoals kleedkamers, chalet, veld

• De kleedkamers zijn géén speelplaats en dienen alleen om zich om te kleden én te douchen. Corrigeer je medespelers indien nodig!!
• We ruimen na de training zelf onze kleedkamers op en doen dit zoals het hoort. Toon daarbij vooral RESPECT voor de mensen die, nadien, voor jullie de kleedkamers grondiger poetsen!!!
• Het is verboden om hockey te spelen op andere plaatsen als het hockeyveld.
• Er worden géén grapjes uitgehaald met de kleding van andere spelers!!
• Drankblikjes of flessen (liefst samenpersen aub), tape, lege Shampoo flessen, … deponeren we in de vuilbak.
• Hou ook het terrein proper, laat geen lege flesjes, blikjes of andere rommel rondslingeren, RESPECT voor het terrein!!!
• Er geldt een algemeen rookverbod in de kleedkamers, in het chalet en op het terrein.
• Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. .
• Blijf achter de omheining tijdens een wedstrijd.

BESLUIT :

Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd.

VrijbroekHc heeft een goed bestuur. Zij bepalen de gang van zaken. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de iemand van het bestuur. We trachten er steeds samen uit te komen en dit altijd in een open communicatie.

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot maatregelen die bepaald worden door het hoofdbestuur van VrijbroekHc. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast en besproken met de ouders. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar zgn. alternatieve maatregelen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.